Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
150150010840 NGUYỄN HỒNG THANH 31-07-2015 15 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010839 NGUYỄN HỒNG THANH 31-07-2015 15 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010838 TRẦN THỊ KIM ANH 31-07-2015 14 giờ 07-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
150150010837 TẰNG VĂN HIỀN 31-07-2015 14 giờ 03-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Còn 7 giờ
150150010836 HOÀNG VĂN ĐỒNG 31-07-2015 10 giờ 03-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Còn 7 giờ
150150010835 HOÀNG VĂN ĐỒNG 31-07-2015 10 giờ 03-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Còn 7 giờ
150150010834 HOÀNG VĂN ĐỒNG 31-07-2015 10 giờ 03-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Còn 7 giờ
150150010833 HOÀNG VĂN ĐỒNG 31-07-2015 10 giờ 03-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Còn 7 giờ
150150010832 NGUYỄN NGỌC TIỀN 31-07-2015 10 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010831 NÔNG VĂN TÝ - VŨ THỊ THẺ 31-07-2015 10 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010830 NÔNG VĂN TÝ - VŨ THỊ THẺ 31-07-2015 10 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010829 PHẠM KIỀU HƯNG 31-07-2015 09 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010828 NGỌC VĂN KHƯƠNG 31-07-2015 09 giờ 21-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
150150010827 HOÀNG THỊ NĂM 31-07-2015 08 giờ 07-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
150150010826 ĐÀO VĂN TÂN - PHẠM THỊ TÁCH 30-07-2015 10 giờ 20-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
150150010825 Chu Thị Tính 30-07-2015 09 giờ 01-09-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
150150010824 Chu Thị Tính 30-07-2015 09 giờ 01-09-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
150150010823 TRẦN VĂN CHUNG 30-07-2015 09 giờ 04-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 1 ngày 7 giờ
150150010822 NGÀN QUANG BIÊN 30-07-2015 08 giờ 20-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
150150010821 Ban Văn Bằng 30-07-2015 07 giờ 31-07-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày