Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150007115 Nông Minh Tuấn 29-08-2014 16 giờ 08-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150007114 HÀ THỊ THÚY 29-08-2014 14 giờ 01-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn
140150007113 NGÔ VĂN KIỆM 29-08-2014 14 giờ 01-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn
140150007112 TRẦN THỊ THÚY 29-08-2014 14 giờ 01-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn
140150007111 TRIỆU VĂN NGUYỆN 29-08-2014 14 giờ 01-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn
140150007110 NGỌC VĂN HƯƠNG 29-08-2014 11 giờ 22-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 13 ngày 7 giờ
140150007109 LÊ VĂN PHA 29-08-2014 11 giờ 29-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 18 ngày 7 giờ
140150007108 NÔNG MINH TUẤN 29-08-2014 10 giờ 08-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. Trình UBND ký duyệt Còn 3 ngày 7 giờ
140150007107 VI KIM HẰNG 29-08-2014 09 giờ 04-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 1 ngày 7 giờ
140150007106 NGUYỄN VĂN THUẬN 29-08-2014 08 giờ 22-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 13 ngày 7 giờ
140150007105 LÂM THỊ NĂM 28-08-2014 16 giờ 03-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 7 giờ
140150007104 LÂM VĂN ĐƯỜNG 28-08-2014 16 giờ 03-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 7 giờ
140150007103 LÂM VĂN THƯƠNG 28-08-2014 16 giờ 03-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 7 giờ
140150007102 TƯỞNG DUY LONG 28-08-2014 15 giờ 29-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 1 ngày
140150007101 TƯỞNG DUY LONG 28-08-2014 15 giờ 29-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 1 ngày
140150007100 LƯƠNG CÔNG ĐOÀN 28-08-2014 15 giờ 29-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 1 ngày
140150007099 NGÔ TRỌNG ĐẠI 28-08-2014 14 giờ 26-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 17 ngày 7 giờ
140150007098 Vi Văn Ngọc 28-08-2014 11 giờ 19-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 12 ngày 7 giờ
140150007097 ĐÕ THỊ ANH 28-08-2014 11 giờ 29-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 1 ngày
140150007096 LÊ VĂN VƯỢNG 28-08-2014 10 giờ 29-08-2014 16 giờ 6.Đã trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày