Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
150150011893 Lăng Văn Tiệp 05-10-2015 10 giờ 06-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày 3 giờ
150150011892 Phan Thị Yên 05-10-2015 10 giờ 06-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày 3 giờ
150150011891 NÔNG VĂN DŨNG 05-10-2015 08 giờ 08-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 3 giờ
150150011890 NÔNG VĂN HỮU 05-10-2015 08 giờ 08-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 3 giờ
150150011889 HOÀNG VĂN HOẠT 02-10-2015 15 giờ 07-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 3 giờ
150150011888 HOÀNG THỊ ĐỊNH 02-10-2015 15 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ
150150011887 NÔNG THỊ BẮC 02-10-2015 14 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ
150150011886 NGUYỄN VĂN THỊ 02-10-2015 14 giờ 07-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 3 giờ
150150011885 NGUYỄN THỊ TỴ 02-10-2015 14 giờ 07-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 3 giờ
150150011884 NGUYỄN VĂN THÀNH 02-10-2015 14 giờ 07-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 3 giờ
150150011883 HOÀNG THỊ TÌNH 02-10-2015 14 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ
150150011882 NÔNG THỊ LUẬN 02-10-2015 14 giờ 09-10-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 6 giờ
150150011881 BẾ VĂN HÀ 02-10-2015 13 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ
150150011880 MÈ THỊ MINH 02-10-2015 10 giờ 05-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 3 giờ
150150011879 NÔNG VĂN NHẬT 02-10-2015 09 giờ 30-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 19 ngày 3 giờ
150150011878 VŨ THIÊN LÝ 02-10-2015 09 giờ 09-10-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 3 giờ
150150011877 NGUYỄN VĂN CÔNG 02-10-2015 09 giờ 09-10-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 3 giờ
150150011876 NGUYỄN VĂN NAM 02-10-2015 09 giờ 28-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 17 ngày 3 giờ
150150011875 NGUYỄN ĐÌNH VI 02-10-2015 09 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ
150150011874 HOÀNG VĂN QUAN 02-10-2015 09 giờ 23-10-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 3 giờ