Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150018481 Trịnh Thị Nguyên 24-03-2017 09 giờ 19-04-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Quá hạn 384 ngày
160150018480 ád 24-03-2017 09 giờ 19-04-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Quá hạn 384 ngày
160150018479 gdgdgd 23-03-2017 10 giờ 25-04-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Quá hạn 380 ngày
160150018478 Vũ Hùng Vương 04-01-2017 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018477 Thân Văn Tự 04-01-2017 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018476 Đinh Văn Mạnh 04-01-2017 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018475 Nông Văn Tiện 29-12-2016 10 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018474 Nông Thị Hoa 29-12-2016 10 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018473 Nguyễn Văn Đức 29-12-2016 07 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018472 Nguyễn Văn Quảng 29-12-2016 07 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018471 Trần Văn Đương 29-12-2016 07 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018470 Trần Văn Đương 29-12-2016 07 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018469 Trần Văn Đương 29-12-2016 07 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Quá hạn 459 ngày
160150018468 VI THỊ GIANG 27-12-2016 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018467 HOÀNG VĂN MIÊN 27-12-2016 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018466 NGUYỄN VĂN NAM 27-12-2016 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018465 NGUYỄN HỮU THANH 27-12-2016 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018464 NGUYỄN VĂN TẬP 27-12-2016 14 giờ 30-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 441 ngày
160150018463 Triệu Hữu Thuận 23-12-2016 08 giờ 26-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 443 ngày
160150018462 Nguyễn Ngọc Luyên 22-12-2016 08 giờ 18-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 449 ngày