Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150009797 Lâm Văn Tặng 25-04-2015 16 giờ 04-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009796 Hoàng Thu Hương 25-04-2015 15 giờ 04-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009795 Ngô Văn Kiên 25-04-2015 15 giờ 04-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009794 Nguyễn Văn Thuyết 25-04-2015 10 giờ 08-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009793 PHẠM THỊ HOAN 25-04-2015 07 giờ 14-05-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM Còn 9 ngày 7 giờ
140150009792 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 25-04-2015 07 giờ 14-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009791 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 25-04-2015 07 giờ 14-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009790 LƯU VĂN ỎN 25-04-2015 07 giờ 14-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009789 CHU VĂN BẢO 24-04-2015 16 giờ 13-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 8 ngày 7 giờ
140150009788 TRẦN THỊ THI 24-04-2015 15 giờ 13-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 8 ngày 7 giờ
140150009787 TRẦN THỊ XUYẾN 24-04-2015 15 giờ 13-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 8 ngày 7 giờ
140150009786 Vi Văn Công 24-04-2015 15 giờ 25-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
140150009785 BÙI THỊ NGHĨA 24-04-2015 14 giờ 03-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 23 ngày 7 giờ
140150009784 TRỊNH TIẾN QUANG 24-04-2015 14 giờ 07-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150009783 Nông Văn Khánh 24-04-2015 10 giờ 25-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 6 giờ
140150009782 Ngô Thị Xuân 24-04-2015 09 giờ 25-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 5 giờ
140150009781 Nguyễn Văn Thuyết 24-04-2015 09 giờ 07-05-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả HS cho công dân Nhanh 4 ngày 1 giờ
140150009780 NGÔ HOÀNG KHÁNH LINH 24-04-2015 08 giờ 13-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 8 ngày 7 giờ
140150009779 Ngọc Thị Lý 24-04-2015 08 giờ 20-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
140150009778 VŨ THỊ NGỌT 24-04-2015 08 giờ 09-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 5 ngày 7 giờ