Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150006600 VI VĂN VIỆT 24-07-2014 16 giờ 29-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
140150006599 Hoàng Văn Xuyên 24-07-2014 16 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006598 Bàn Văn Thành 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP phân thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006597 HOÀNG VĂN ĐỒNG 24-07-2014 15 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006596 Lê Thị Được 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006595 Lãnh Văn Hàm 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006594 Hoàng Văn Tống 24-07-2014 15 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006593 Nông Thị Ràng 24-07-2014 14 giờ 04-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 6 ngày 7 giờ
140150006592 DƯƠNG CÔNG TRỤ 24-07-2014 15 giờ 25-07-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 7 giờ
140150006591 Bế Văn Chữ 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006590 Nông Văn Chung 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006589 Vi Thị Eng 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006588 Trần Thị Hương 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006587 Hoàng Văn Đặng 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP phân thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150006586 Ngọc Thị Qúy 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006585 Ngọc Thị Hiến 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006584 Vi Thị Đón 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006583 Nguyễn Thị Vui 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006582 Hoàng Văn Hệ 24-07-2014 14 giờ 07-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150006581 Nguyễn Văn Nông 24-07-2014 14 giờ 31-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP phân thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ