Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
150150010374 VŨ THỊ THUẦN 30-06-2015 15 giờ 01-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày
150150010373 VI VĂN SỰ 30-06-2015 15 giờ 04-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 25 ngày
150150010372 LA THỊ VƯỢNG 30-06-2015 10 giờ 14-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày
150150010371 NGỌC VĂN DŨNG 30-06-2015 09 giờ 21-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 15 ngày
150150010370 HOÀNG THỊ BÌNH 30-06-2015 09 giờ 01-07-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 5 giờ
150150010369 Ngô Văn Sy 30-06-2015 08 giờ 31-07-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày
150150010368 HOÀNG THỊ XUYÊN 30-06-2015 08 giờ 21-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 15 ngày
150150010367 HOÀNG VĂN SÁNG 30-06-2015 08 giờ 01-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày
150150010366 PHẠM VĂN SỸ 30-06-2015 08 giờ 14-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày
150150010365 NÔNG THANH HẢI 29-06-2015 15 giờ 13-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày
150150010364 CHU VĂN THẢO 29-06-2015 15 giờ 20-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày
150150010363 TRẦN LỆ VI 29-06-2015 15 giờ 30-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn dưới 1 giờ !
150150010362 PHẠM QUANG THẠO 29-06-2015 14 giờ 30-06-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
150150010361 NGÔ VĂN TOÀN 29-06-2015 14 giờ 30-06-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
150150010360 VŨ ĐÌNH CHÍN 29-06-2015 10 giờ 30-06-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 6 giờ
150150010359 Mai Thị Thanh Thứ 29-06-2015 09 giờ 06-07-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 4 giờ
150150010358 TĂNG THỊ CHINH 29-06-2015 09 giờ 20-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày
150150010357 NÔNG VĂN HỶ 29-06-2015 09 giờ 20-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày
150150010356 NGUYỄN PHƯƠNG HUY- NGUYỄN THỊ HOAN 29-06-2015 09 giờ 20-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày
150150010355 NGUYỄN PHƯƠNG HUY- NGUYỄN THỊ HOAN 29-06-2015 09 giờ 20-07-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày