Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150008415 NGUYỄN TRUNG DŨNG 26-11-2014 10 giờ 27-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày 3 giờ
140150008414 HOÀNG VĂN ĐUA 26-11-2014 09 giờ 24-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 20 ngày 3 giờ
140150008413 ĐỖ ĐÌNH HIỀN 26-11-2014 09 giờ 10-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
140150008412 HOÀNG THỊ HẢI 26-11-2014 08 giờ 27-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày 3 giờ
140150008411 VI VĂN THỎA 25-11-2014 16 giờ 26-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 2 giờ
140150008410 TRẦN VĂN DƯƠNG 25-11-2014 16 giờ 26-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 2 giờ
140150008409 NGUYÊN THỊ HƯƠNG 25-11-2014 15 giờ 28-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 3 ngày
140150008408 CHU VĂN HUY 25-11-2014 10 giờ 16-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. VP trình UBND Ký duyệt Còn 14 ngày 3 giờ
140150008407 Hà Văn Tuấn 25-11-2014 10 giờ 02-12-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 2 giờ
140150008406 LÝ VĂN THẢO 25-11-2014 09 giờ 16-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. VP trình UBND Ký duyệt Còn 14 ngày 3 giờ
140150008405 NGÔ VĂN VỮNG 25-11-2014 09 giờ 16-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. VP trình UBND Ký duyệt Còn 14 ngày 3 giờ
140150008404 NGỌC VĂN THẮNG 25-11-2014 09 giờ 26-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 4. LĐ VPĐK duyệt HS Còn 2 giờ
140150008403 NÔNG THỊ DUYÊN 25-11-2014 08 giờ 28-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 2 giờ
140150008402 ĐINH THỊ TÍNH 25-11-2014 07 giờ 02-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 4 ngày 3 giờ
140150008401 Nguyễn Văn Ban 24-11-2014 16 giờ 25-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 4. LĐ VPĐK duyệt HS Quá hạn 5 giờ
140150008400 VŨ QUANG PHÙNG 24-11-2014 16 giờ 27-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 1 giờ
140150008399 VY THỊ HẢI 24-11-2014 16 giờ 25-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 4. LĐ VPĐK duyệt HS Quá hạn 5 giờ
140150008398 CHU THỊ HỒNG 24-11-2014 15 giờ 27-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 7 giờ
140150008397 VI THỊ LAN ANH 24-11-2014 14 giờ 27-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 6 giờ
140150008396 TRẦN VĂN HƯNG 24-11-2014 14 giờ 15-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. VP trình UBND Ký duyệt Còn 13 ngày 3 giờ