Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150018459 Hoàng Thị Ánh 08-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 16 ngày 7 giờ
160150018458 Vi Thị Lưu 08-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 16 ngày 7 giờ
160150018457 Nguyễn Thị Nhứng 08-12-2016 08 giờ 11-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
160150018456 Nguyễn Huy Kim 08-12-2016 08 giờ 11-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
160150018455 Nguyễn Huy Kim 08-12-2016 08 giờ 11-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
160150018454 Nguyễn Thị Nhứng 08-12-2016 08 giờ 11-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 21 ngày 7 giờ
160150018453 Nguyễn Văn Bắc 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018452 Nguyễn Văn Bắc 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018451 Vy Văn Thế 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018450 Vy Văn Thế 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018449 Nông Thị Nga 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018448 Hoàng Hùng Mạnh 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018447 Nguyễn Mạnh Thắng 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018446 Nguyễn Mạnh Thắng 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018445 Nguyễn Mạnh Thắng 06-12-2016 14 giờ 30-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
160150018444 Vi Thị Gọn 05-12-2016 16 giờ 06-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 18 ngày 7 giờ
160150018443 Triệu Thị Ninh 05-12-2016 15 giờ 06-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 18 ngày 7 giờ
160150018442 Nguyễn Thị Sơn 05-12-2016 09 giờ 06-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 18 ngày 7 giờ
160150018441 Nguyễn Văn Quảng 05-12-2016 09 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 1 ngày
160150018440 Nguyễn Văn Quảng 05-12-2016 08 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 1 ngày