Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
150150013491 GIÁP VĂN THÔNG 30-11-2015 16 giờ 03-12-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150013490 GIÁP VĂN THÁI 30-11-2015 16 giờ 03-12-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150013489 CHU VĂN KIÊN 30-11-2015 15 giờ 21-12-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
150150013488 Hoàng Văn Tường 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013487 Hoàng Quốc Sự 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013486 Lộc văn Định 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013485 Hoàng Văn Vượng 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013484 Hồ Thị cừu 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013483 Hồ Thị Loan 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013482 Hồ Thị Loan 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013481 Hoàng Quốc Hiệp 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013480 Tăng Văn Sồi 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013479 Dương Văn Chúc 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013478 Nông Văn Minh 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013477 Lộc Tiến Duyên 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013476 Trắng Văn Thành 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013475 Trắng Văn Hải 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013474 Từ Văn An 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013473 Hoàng Văn Nhịp 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ
150150013472 Hoàng Văn Vĩnh 30-11-2015 15 giờ 03-12-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 7 giờ