Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150008117 VI THỊ QUẢNG 31-10-2014 16 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008116 LÝ VĂN PÚ 31-10-2014 16 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008115 LÝ VĂN PÚ 31-10-2014 16 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008114 LĂNG VĂN SẨN 31-10-2014 16 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008113 VI THỊ CHIẾN 31-10-2014 15 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008112 NGUYỄN THỊ ĐỢI 31-10-2014 15 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008111 VƯƠNG VĂN BÀO 31-10-2014 15 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008110 LÃ THỊ UYÊN 31-10-2014 15 giờ 21-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150008109 NGỌC VĂN VUI 31-10-2014 15 giờ 21-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150008108 LONG VĂN AN 31-10-2014 14 giờ 07-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150008107 NÔNG ĐỨC VIỆT 31-10-2014 13 giờ 21-11-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
140150008106 THÂN VĂN NGHIỆP 31-10-2014 11 giờ 21-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150008105 LƯƠNG HẢI ĐĂNG 31-10-2014 11 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 6 giờ
140150008104 LƯƠNG VĂN VĨNH 31-10-2014 10 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 6 giờ
140150008103 TRẦN VĂN ĐỒNG 31-10-2014 09 giờ 21-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150008102 Trần Văn ĐỒng 31-10-2014 09 giờ 26-11-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 17 ngày 7 giờ
140150008101 HOÀNG THỊ THUẬN 31-10-2014 09 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 5 giờ
140150008100 HOÀNG VĂN KIÊN 31-10-2014 09 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 5 giờ
140150008099 HOÀNG THỊ HIỀN 31-10-2014 09 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 5 giờ
140150008098 NGUYỄN ĐỨC DUY 31-10-2014 09 giờ 05-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 4 giờ