Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150007079 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 27-08-2014 16 giờ 04-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150007078 HOÀNG VĂN NAM 27-08-2014 15 giờ 28-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150007077 LÃNH THỊ NHẶT 27-08-2014 14 giờ 28-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150007076 CHU VĂN DOANH 27-08-2014 14 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007075 CHU VĂN QUÂN 27-08-2014 14 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007074 LỤC XUÂN ÓN 27-08-2014 14 giờ 25-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 19 ngày 7 giờ
140150007073 NGỌC THỊ HUỆ 27-08-2014 09 giờ 18-09-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 14 ngày 7 giờ
140150007072 ĐỖ KHẮC KIM 27-08-2014 09 giờ 30-09-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 22 ngày 7 giờ
140150007071 LỘC THỊ ĐÀO 27-08-2014 09 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150007070 VI THẾ ANH 27-08-2014 09 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150007069 lkmlk 27-08-2014 09 giờ 23-09-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 17 ngày 7 giờ
140150007068 LA VĂN THANH 27-08-2014 09 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150007067 CHU VĂN ĐỨC 27-08-2014 09 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150007066 NGUYỄN VĂN ĐẠT 27-08-2014 09 giờ 01-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 2 ngày 7 giờ
140150007065 TRẦN THỊ LIÊN 27-08-2014 09 giờ 28-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 7 giờ
140150007064 PHẠM HẢI YẾN 27-08-2014 09 giờ 28-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 4. LĐ VPĐK duyệt HS Còn 7 giờ
140150007063 VŨ VĂN KIÊN 27-08-2014 08 giờ 18-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150007062 Vương Văn Tính 27-08-2014 07 giờ 28-08-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
140150007061 Lương Công Đoàn 27-08-2014 07 giờ 28-08-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
140150007060 NGÔ THỊ NHƯ 27-08-2014 07 giờ 01-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 3 ngày