Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150016982 Vi Thị Bằng 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016981 Bùi Thi Đỏ 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016980 Ban Thị Huệ 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016979 Nịnh Thị Minh 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016978 Nịnh Văn Dầu 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016977 Lý Thị Phương 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016976 Bàn Văn Liên 27-09-2016 11 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016975 Nguyễn Thị Huyền 27-09-2016 10 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 3 giờ
160150016974 NGỌC THỊ QUÝ 27-09-2016 10 giờ 04-10-2016 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
160150016973 Nguyễn Thị Tỵ 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016972 Ngọc Thị Được 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016971 Hoàng Văn Còm 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016970 Nguyễn Thị Phong 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016969 Đào Thị Hiền 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016968 Nông Văn Quyền 27-09-2016 08 giờ 06-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 3 giờ
160150016967 Hà Thị Qúy 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016966 Hà Thị Qúy 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016965 Mà Thị Lý 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016964 Nguyễn Thị Thu 27-09-2016 08 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ
160150016963 Hà Thị Thơm 27-09-2016 07 giờ 11-10-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày 3 giờ