Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150014658 BÙI DUY NGÂN 24-05-2016 15 giờ 14-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
160150014657 MỘC VĂN CAO 24-05-2016 10 giờ 25-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
160150014656 Nguyễn Văn Hương 23-05-2016 15 giờ 13-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 13 ngày 7 giờ
160150014655 TRẦN THU HƯỜNG 23-05-2016 15 giờ 30-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
160150014654 TRẦN THỊ HÀ 23-05-2016 13 giờ 30-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
160150014653 HOÀNG THỊ MÙI 23-05-2016 10 giờ 24-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn
160150014652 VI THỊ VÂN ANH 23-05-2016 10 giờ 26-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày 7 giờ
160150014651 PHAN NGỌC THIỆN 23-05-2016 07 giờ 26-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày 7 giờ
160150014650 PHAN THANH HUẤN 23-05-2016 07 giờ 26-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày 7 giờ
160150014649 HOÀNG VĂN ĐỨC 20-05-2016 16 giờ 10-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 12 ngày 7 giờ
160150014648 Nguyễn Thị Tạch 20-05-2016 10 giờ 03-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150014647 NÔNG VĂN DUY 20-05-2016 10 giờ 25-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
160150014646 NÔNG VĂN HIẾU 20-05-2016 10 giờ 25-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
160150014645 Đặng Thị Tám 20-05-2016 09 giờ 03-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150014644 Vi Thị Hòa 20-05-2016 09 giờ 03-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150014643 Nguyễn Đức Phi 20-05-2016 09 giờ 27-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 2 ngày 7 giờ
160150014642 Hoàng Thị Hảo 20-05-2016 09 giờ 03-06-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150014641 Hoàng Thị Hảo 20-05-2016 09 giờ 03-06-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM Còn 7 ngày 7 giờ
160150014640 Đỗ Đức Tạo 20-05-2016 09 giờ 25-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 7 giờ
160150014639 Nguyễn Văn Lăng 20-05-2016 08 giờ 25-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 7 giờ