Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150016613 Hoàng Thị Vừa 30-08-2016 08 giờ 05-09-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 3 giờ
160150016612 Vi Thị Ánh 30-08-2016 08 giờ 05-09-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 3 giờ
160150016611 VI VĂN QUANG 30-08-2016 07 giờ 07-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 5 ngày 3 giờ
160150016610 LA NGUYỄN HÀ TRANG 29-08-2016 16 giờ 01-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 3 giờ
160150016609 CHU THỊ VUI 29-08-2016 15 giờ 27-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 19 ngày 3 giờ
160150016608 THÂN THỊ THU 29-08-2016 15 giờ 06-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 3 giờ
160150016607 NGUYỄN BÁ NGỌC 29-08-2016 14 giờ 27-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 19 ngày 3 giờ
160150016606 Bùi Xuân Minh 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016605 Nguyễn Thị Lan 29-08-2016 09 giờ 06-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 4 ngày 3 giờ
160150016604 Nguyễn Thị Nghiên 29-08-2016 09 giờ 06-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 4 ngày 3 giờ
160150016603 Đỗ Văn Ớt 29-08-2016 09 giờ 06-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 4 ngày 3 giờ
160150016602 Đinh Văn Khéo 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016601 Thân Thị Tưới 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016600 Hoàng Văn Hàng 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016599 Phạm Thị Thủy 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016598 Hoàng Thị Minh 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016597 Hoàng Văn Đán 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016596 Nguyễn Văn Hùng 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016595 Vy Văn Chung 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ
160150016594 Nông Thị Hoàn 29-08-2016 09 giờ 13-09-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 3 giờ