Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
150150011285 LÝ HOÀNG HIỆP 28-08-2015 15 giờ 07-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
150150011284 PHẠM THỊ THANH 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011283 NGUYỄN THỊ CẢI 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011282 HOÀNG VĂN ĐẠI 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011281 TĂNG GIA DƯƠNG 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011280 ĐINH VĂN CHIẾN 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011279 PHẠM THỊ THANH 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011278 VI VĂN KHÌN 28-08-2015 15 giờ 31-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
150150011277 nguyễn thị hiệp 28-08-2015 08 giờ 20-10-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
150150011276 VŨ THỊ HUYỀN MY 28-08-2015 08 giờ 03-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150011275 VŨ THỊ HUYỀN MY 28-08-2015 08 giờ 03-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150011274 TRẦN VĂN THÁI 28-08-2015 08 giờ 21-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
150150011273 TRẦN VĂN THÁI 28-08-2015 08 giờ 21-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
150150011272 TRẦN THỊ TÝ 28-08-2015 07 giờ 03-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150011271 TRẦN VĂN TÂM 28-08-2015 07 giờ 03-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150011270 CHU TIẾN NAM 28-08-2015 07 giờ 03-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
150150011269 NGUYỄN VĂN HÒA 28-08-2015 07 giờ 21-09-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
150150011268 Trần Mạnh Khâm 27-08-2015 15 giờ 04-09-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
150150011267 TRƯƠNG VĂN THANH 27-08-2015 15 giờ 28-08-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 11. Trả KQ cho công dân Quá hạn
150150011266 Nguyễn Thị Hạnh 27-08-2015 15 giờ 04-09-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày