Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150009591 VŨ VĂN PHƯỢNG 01-04-2015 16 giờ 02-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009590 VŨ THỊ THANH PHƯƠNG 01-04-2015 16 giờ 02-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009589 HỒ THÀNH 01-04-2015 16 giờ 02-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009588 LÃNH XUÂN TRIỀU 01-04-2015 14 giờ 05-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 19 ngày 7 giờ
140150009587 Ngọc Thị Hồng 01-04-2015 14 giờ 08-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
140150009586 Trần Thị Hạnh 0. Tiếp nhận trực tuyến Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM
140150009585 CHU THỊ NHUNG 01-04-2015 14 giờ 06-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 6 giờ
140150009584 hoàng văn tú 01-04-2015 13 giờ 06-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 6 giờ
140150009583 LƯƠNG THỊ NGỌC 01-04-2015 10 giờ 06-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 2 ngày 4 giờ
140150009582 Ngô Văn Thành 01-04-2015 09 giờ 08-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 5 giờ
140150009581 LUÂN CHẤN DÙNG 01-04-2015 09 giờ 15-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009580 PHẠM THỊ HẰNG 31-03-2015 14 giờ 21-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
140150009579 TRẦN THỊ QUY 31-03-2015 11 giờ 03-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 1 ngày 5 giờ
140150009578 TRẦN XUÂN TIẾN 31-03-2015 10 giờ 03-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 1 ngày 4 giờ
140150009577 HOÀNG THỊ NĂM 31-03-2015 10 giờ 01-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 6 giờ
140150009576 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 31-03-2015 10 giờ 01-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 6 giờ
140150009575 Nguyễn Thị Nết 31-03-2015 08 giờ 07-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 6 giờ
140150009574 HOÀNG THỊ THỪA 31-03-2015 08 giờ 01-04-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150009573 NỊNH THỊ NẰNG 30-03-2015 15 giờ 13-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
140150009572 NGUYỄN HỒNG KHANH 30-03-2015 15 giờ 20-04-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 12 ngày 7 giờ