Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150008922 Vũ Đình Chín 19-12-2014 14 giờ 26-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 5 ngày 1 giờ
140150008921 Nguyễn Văn Giới 19-12-2014 14 giờ 15-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 18 ngày 1 giờ
140150008920 Nguyễn Trí Tuệ 19-12-2014 14 giờ 26-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 5 ngày 1 giờ
140150008919 NGUYỄN VĂN ĐA-MÈ THỊ VIẾT 19-12-2014 13 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008918 NGUYỄN VĂN LUÂN 19-12-2014 13 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008917 Nguyễn Văn Chất 19-12-2014 13 giờ 12-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày 1 giờ
140150008916 HOÀNG NHẬT MINH 19-12-2014 11 giờ 24-12-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 1 giờ
140150008915 NGUYỄN DUY KHÁNH 19-12-2014 11 giờ 12-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày 1 giờ
140150008914 HOÀNG VĂN THỌ 19-12-2014 11 giờ 12-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày 1 giờ
140150008913 HOÀNG THỊ THỬ 19-12-2014 11 giờ 12-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày 1 giờ
140150008912 HOÀNG VĂN THẮNG 19-12-2014 11 giờ 12-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày 1 giờ
140150008911 NỊNH VĂN THƯỢNG 19-12-2014 11 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008910 BẾ THỊ LỊCH 19-12-2014 11 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008909 NỊNH VĂN THĂNG-NỊNH VĂN THƯỢNG 19-12-2014 10 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008908 HOÀNG VĂN TÂM - BẾ THỊ LỊCH 19-12-2014 10 giờ 05-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 10 ngày 1 giờ
140150008907 Vi Văn Thảo 19-12-2014 09 giờ 22-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày 1 giờ
140150008906 Nguyễn Văn Gọn 19-12-2014 09 giờ 22-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày 1 giờ
140150008905 Nguyễn Văn Gọn 19-12-2014 09 giờ 22-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày 1 giờ
140150008904 Nguyễn Thị Quyên 19-12-2014 09 giờ 22-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày 1 giờ
140150008903 Trần Văn Tiếp 19-12-2014 09 giờ 22-01-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 23 ngày 1 giờ