Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150015241 TRẦN THỊ SÂU 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015240 DƯƠNG VĂN SÁNG 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015239 TRẦN VĂN PHÚC 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015238 TRẦN VĂN PHÚC 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015237 NỊNH VĂN PHÚ 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015236 HOÀNG VĂN PHÚC 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015235 LA VĂN PHI 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015234 LƯƠNG VĂN PHÚC 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015233 TRẦN VĂN PHI 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015232 HOÀNG VĂN PHÁT 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015231 TRẦN VĂN NINH 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015230 ĐÀM VĂN NHẤT 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015229 TRẦN THỊ NHÂN 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015228 HOÀNG VĂN NHẦN 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015227 NỊNH THANH NGÂN 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015226 TRẦN VĂN NĂM 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015225 DƯƠNG VĂN NAM 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015224 TRẦN VĂN MINH 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015223 TRẦN VĂN MAY 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ
160150015222 LA VĂN MẠ 01-07-2016 16 giờ 22-08-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 35 ngày 7 giờ