Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150017489 Hồ Văn Mùi 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017488 Hồ Văn Mỹ 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017487 Hồ Văn Lằm 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017486 Lăng Văn Thòong 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017485 Lăng Văn Thắng 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017484 Hồ Văn Quân 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017483 Hồ Văn Hảm 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017482 Hồ Văn Vinh 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017481 Lăng Văn Chắp 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017480 Hoàng Hải Hùng 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017479 Lăng Văn Cắm 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017478 Hồ Thị Pỏong 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017477 Hồ Văn Ồ 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017476 Hồ Xuân Tình 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017475 Hồ Văn Nga 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017474 Hồ Văn Đào 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017473 Hồ Văn Chính 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017472 Hồ Văn Mỏn 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017471 Luân Văn Điệp 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ
160150017470 Hồ Văn Tuấn 28-10-2016 09 giờ 02-11-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 3 ngày 2 giờ