Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150009987 ĐING THỊ ƯNG 22-05-2015 16 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009986 VY THỊ TÝ 22-05-2015 16 giờ 29-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP phân thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009985 VŨ ĐỨC DU 22-05-2015 15 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009984 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 22-05-2015 15 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
140150009983 BÙI THỊ TRÀ MY 22-05-2015 14 giờ 29-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009982 ĐỖ TIẾN DŨNG 22-05-2015 11 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009981 NÔNG VĂN BÌNH - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 22-05-2015 10 giờ 12-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009980 HỒ THỊ LAN ANH 22-05-2015 10 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
140150009979 NGUYỄN THỊ HIỀN 22-05-2015 09 giờ 29-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009978 NÔNG THỊ LUYÊN 22-05-2015 09 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
140150009977 BẾ VĂN SÁU 22-05-2015 09 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009976 TRẦN VÂN TRƯỜNG 22-05-2015 08 giờ 25-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 7 giờ
140150009975 NGUỄN THỊ LIỆP 22-05-2015 08 giờ 26-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 24 ngày 7 giờ
140150009974 HOÀNG VĂN MƯỜI 22-05-2015 08 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 9 ngày 7 giờ
140150009973 LĂNG THỊ LOÒNG 22-05-2015 08 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009972 NGUYỄN ĐÌNH NAM 22-05-2015 08 giờ 29-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009971 VI VĂN LĨ 22-05-2015 08 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009970 HOÀNG VĂN SƠN 22-05-2015 08 giờ 29-05-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009969 NGUYỄN THỊ BẬC 22-05-2015 08 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009968 NGUYỄN THỊ ĐÃI 22-05-2015 08 giờ 05-06-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ