Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150007421 Lâm Ngọc Huy 16-09-2014 15 giờ 23-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150007420 VŨ VĂN NAM 16-09-2014 15 giờ 07-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007419 NGỌC VĂN TRÁNG 16-09-2014 15 giờ 17-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 ngày
140150007418 VI THỊ HUYỀN 16-09-2014 10 giờ 07-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007417 Nguyễn văn Toản 16-09-2014 10 giờ 23-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 6 giờ
140150007416 NGUYỄN THỊ HẢI 16-09-2014 09 giờ 17-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 3 giờ
140150007415 KHỔNG ĐỨC ĐỘ 16-09-2014 09 giờ 07-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007414 NGỌC VĂN PHẨM 16-09-2014 09 giờ 17-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 3 giờ
140150007413 NGUYỄN HUY HIỆU 16-09-2014 09 giờ 30-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150007412 VI VĂN MỘC 16-09-2014 08 giờ 07-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150007411 NGUYỄN VĂN BỘ 16-09-2014 07 giờ 23-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. Trình UBND ký duyệt Còn 4 ngày 7 giờ
140150007410 NÔNG VĂN TRÌNH 16-09-2014 07 giờ 23-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. Trình UBND ký duyệt Còn 4 ngày 7 giờ
140150007409 Trần Thị Thúy 15-09-2014 16 giờ 22-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 7 giờ
140150007408 LA VĂN BÌNH 15-09-2014 16 giờ 13-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 18 ngày 7 giờ
140150007407 Hoàng Văn Sim 15-09-2014 15 giờ 16-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 1 giờ
140150007406 Vi Thị Hà 15-09-2014 13 giờ 16-09-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Chậm 2 giờ
140150007405 NGUYỄN VĂN TOẢN 15-09-2014 13 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 31 ngày 7 giờ
140150007404 NGUYỄN VĂN LUẬN 15-09-2014 13 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 31 ngày 7 giờ
140150007403 LÊ VĂN BẮC 15-09-2014 13 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 31 ngày 7 giờ
140150007402 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 15-09-2014 13 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 31 ngày 7 giờ