Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150006623 Trần Văn Toàn 29-07-2014 07 giờ 30-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 1 ngày 6 giờ
140150006622 Vũ Văn Tuyền 28-07-2014 15 giờ 04-08-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM Còn 4 ngày 6 giờ
140150006621 NGUYỄN THỊ GIỚI 28-07-2014 15 giờ 18-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 6 giờ
140150006620 Hoàng Thị Nụ 28-07-2014 15 giờ 04-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
140150006619 Hoàng Văn Hồng 28-07-2014 15 giờ 23-09-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 39 ngày 6 giờ
140150006618 Nông Văn Hùng HS: dt 43672,5m 28-07-2014 14 giờ 23-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 39 ngày 6 giờ
140150006617 Nông Văn Hùng HS: dt 3779,2m 28-07-2014 14 giờ 23-09-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 39 ngày 6 giờ
140150006616 Vũ Hùng Sơn 28-07-2014 13 giờ 25-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 19 ngày 6 giờ
140150006615 Bùi Đức Huệ 28-07-2014 11 giờ 25-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 19 ngày 6 giờ
140150006614 HOÀNG THỊ CHUNG 28-07-2014 10 giờ 18-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 9. VP trình UBND Ký duyệt Còn 14 ngày 6 giờ
140150006613 LÃ VĂN TUẤN 28-07-2014 09 giờ 18-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 4. LĐ VPĐK duyệt HS Còn 14 ngày 6 giờ
140150006612 NGUYỄN HỮU VINH 28-07-2014 09 giờ 29-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 6 giờ
140150006611 NGUYỄN THỊ NHUNG 28-07-2014 09 giờ 29-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 6 giờ
140150006610 Trần Văn Hà 28-07-2014 08 giờ 04-08-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 4 giờ
140150006609 VI VĂN TÍCH 28-07-2014 08 giờ 11-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 6 giờ
140150006608 HOÀNG TRUNG KIÊN 28-07-2014 08 giờ 18-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Còn 14 ngày 6 giờ
140150006607 NGUYỄN DIỆU LINH 25-07-2014 13 giờ 30-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 1 ngày 6 giờ
140150006606 NGỌC THỊ YẾN 25-07-2014 13 giờ 30-07-2014 16 giờ 2.Đang xử lý VP trình UB ký duyệt, chuyển 1 cửa Còn 1 ngày 6 giờ
140150006605 Đỗ Thị Bẩy 25-07-2014 13 giờ 05-08-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 6 giờ
140150006604 NGUYỄN TIẾN QUÂN 25-07-2014 09 giờ 28-07-2014 16 giờ 6.Đã trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 3 giờ