Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150008035 HOÀNG VĂN ĐÁN 24-10-2014 10 giờ 07-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008034 NGÔ GIA THIẾT 24-10-2014 10 giờ 07-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150008033 TRIỆU THỊ LAN 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008032 HOÀNG VĂN TIỀN 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008031 NGỌC VĂN LỰC 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008030 TRIỆU THỊ LAN 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008029 LỤC VĂN CHUNG 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008028 NGUYỄN VĂN MAI 24-10-2014 09 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008027 NÔNG MINH TUẤN 24-10-2014 08 giờ 27-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 3 giờ
140150008026 NÔNG MINH TUẤN 24-10-2014 08 giờ 27-10-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 7 giờ
140150008025 Nịnh Minh Tân 23-10-2014 14 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 3 ngày 7 giờ
140150008024 TRẦN THỊ NGUYỆT 23-10-2014 13 giờ 24-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 6 giờ
140150008023 HOÀNG THỊ NỤ 23-10-2014 10 giờ 24-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008022 Nguyễn Văn Chiến 23-10-2014 10 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150008021 HÀ THỊ TÌU 23-10-2014 10 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150008020 LA THỊ ĐẰNG 23-10-2014 10 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150008019 NGUYỄN THỊ TÍT 23-10-2014 10 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ
140150008018 HÀ THỊ LÀN 23-10-2014 10 giờ 24-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 4 giờ
140150008017 Vi Văn Hùng 23-10-2014 09 giờ 25-11-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Nhanh 23 ngày
140150008016 Nguyễn Thị Hằng 23-10-2014 09 giờ 30-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 3 ngày 7 giờ