Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150014518 HOÀNG THỊ THƠ 29-04-2016 14 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
160150014517 ĐINH THỊ HUỆ 29-04-2016 14 giờ 23-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 6 giờ
160150014516 LA BẢO LONG 29-04-2016 10 giờ 05-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 6 giờ
160150014515 NÔNG XUÂN HỘI 29-04-2016 09 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
160150014514 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 29-04-2016 09 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
160150014513 VI VĂN DIỆN 29-04-2016 09 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
160150014512 NGUYỄN VĂN THÁI 29-04-2016 08 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ
160150014511 Trịnh THị Yến 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014510 Trịnh Quý Cường 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014509 Trịnh Quý Cường 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014508 Hoàng Văn Trung 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014507 Đỗ Thị Năm 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014506 Đỗ Thị Năm 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014505 Đào Văn Bền 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014504 Đào Văn Bền 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014503 Đào Văn Bền 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014502 Hà Văn Diện 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014501 Hà Văn Diện 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014500 Hà Văn Diện 29-04-2016 08 giờ 05-05-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 2 ngày 6 giờ
160150014499 BÙI TRỌNG NGHĨA 28-04-2016 15 giờ 09-05-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 6 giờ