Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150009374 NGỤY TAM KHA 02-03-2015 14 giờ 05-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
140150009373 ĐỖ TRỌNG HIẾN 02-03-2015 14 giờ 03-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009372 NGỌC THỊ BÉ 02-03-2015 11 giờ 09-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP phân thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009371 ĐÀO VĂN NÊU 02-03-2015 11 giờ 09-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009370 HOÀNG THỊ ĐỈNH 02-03-2015 11 giờ 09-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
140150009369 LÊ THỊ LUẬN 02-03-2015 11 giờ 09-03-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM Còn 4 ngày 7 giờ
140150009368 HOÀNG VĂN CHẤT 02-03-2015 11 giờ 16-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009367 HOÀNG VĂN XƯỚNG 02-03-2015 11 giờ 16-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009366 TRẦN VĂN TRĂN 02-03-2015 10 giờ 16-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 9 ngày 7 giờ
140150009365 NGUYỄN THỊ THẠCH 27-02-2015 15 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009364 NGUYỄN THỊ GÁI 27-02-2015 15 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009363 LA ĐỨC LÂM 27-02-2015 15 giờ 06-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 3 ngày 7 giờ
140150009362 PHÙN MÀN XƯỚNG 27-02-2015 15 giờ 06-03-2015 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận HS tại 1 cửa, chuyển phòng CM Còn 3 ngày 7 giờ
140150009361 NGỌC VĂN HOẠT 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009360 HOÀNG THỊ BẨY 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009359 LÊ THỊ DẬU 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009358 LÝ THỊ ĐANG 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009357 NGUYỄN THỊ MÂU 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009356 HOÀNG THỊ TÁM 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ
140150009355 LÊ THỊ LIÊN 27-02-2015 14 giờ 10-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày 7 giờ