Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150018441 Nguyễn Văn Quảng 05-12-2016 09 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 412 ngày 2 giờ
160150018440 Nguyễn Văn Quảng 05-12-2016 08 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 412 ngày 2 giờ
160150018439 Nguyễn Thị Thông 05-12-2016 08 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 412 ngày 2 giờ
160150018438 Nguyễn Thị Thông 05-12-2016 08 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 412 ngày 2 giờ
160150018437 Nguyễn Thị Thông 05-12-2016 08 giờ 08-12-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 412 ngày 2 giờ
160150018436 ĐẶNG THỊ TƯ 01-12-2016 16 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018435 TRƯƠNG VĂN TRỌNG 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018434 ĐẶNG VĂN BÁO 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018433 LÝ VĂN TÁM 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018432 LỤC VĂN DÂN 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018431 ĐÀM VĂN HƠN 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018430 NỊNH VĂN MẠNH 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018429 LỤC VĂN THÀNH 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018428 PHAN VĂN TIẾN 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018427 LÝ VĂN CHÍNH 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018426 LỤC VĂN TĂNG 01-12-2016 15 giờ 23-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 381 ngày 2 giờ
160150018425 Nguyễn Văn Được 01-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 394 ngày 2 giờ
160150018424 Nguyễn Văn Được 01-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 394 ngày 2 giờ
160150018423 Nguyễn Văn Được 01-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 394 ngày 2 giờ
160150018422 Nguyễn Văn Được 01-12-2016 09 giờ 04-01-2017 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 394 ngày 2 giờ