Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
130150000525 Tăng Văn Quyền 02-08-2013 08 giờ 07-08-2013 08 giờ 6.Đã trả hồ sơ - Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 1 ngày 7 giờ
130150000524 Phạm Văn Đạo 02-08-2013 07 giờ 23-08-2013 07 giờ 6.Đã trả hồ sơ - 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 15 ngày
130150000523 Mà Thị Cúc 02-08-2013 07 giờ 23-08-2013 07 giờ 6.Đã trả hồ sơ - 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 15 ngày
130150000520 Nguyễn Tiến Thành 01-08-2013 10 giờ 22-08-2013 10 giờ 6.Đã trả hồ sơ - 11. Trả KQ cho công dân Nhanh 15 ngày
130150000519 Lê Thị Vân 01-08-2013 09 giờ 08-08-2013 09 giờ 6.Đã trả hồ sơ - Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 1 ngày 5 giờ
130150000518 Mạc Thị Ước 01-08-2013 09 giờ 08-08-2013 09 giờ 6.Đã trả hồ sơ - Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 1 ngày 5 giờ
130150000517 Nguyễn Thị Xoan 01-08-2013 08 giờ 08-08-2013 08 giờ 7.HS không giải quyết, trả lại công dân - Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức
130150000516 Lý Văn Quay 01-08-2013 08 giờ 08-08-2013 08 giờ 6.Đã trả hồ sơ - Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Chậm 1 ngày