TT Chủ hồ sơ Mã hồ sơ Xã nhận HS Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái hồ sơ Tiến độ Tên thủ tục
1 Nguyễn Thị Thi 130155001715 Phúc Thắng 09-09-2013 09 giờ 13-09-2013 09 giờ 4. Đã trả công dân Chậm 3.16.Đăng ký lại việc kết hôn
2 Vi Văn Sài 130155000356 Cẩm Đàn 02-08-2013 10 giờ 05-08-2013 10 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 13.01.Cho vay, vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
3 Lục Văn Tiếp 130155003872 01-11-2013 16 giờ 04-11-2013 16 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 03.14 Thủ tục Xác nhận tình trạng hôn nhân
4 Nịnh Văn Lượng 130155000346 Giáo Liêm 01-08-2013 17 giờ 02-08-2013 17 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 3.18.Đăng ký khai sinh
5 Hoàng Thị Thêm 130155000232 Cẩm Đàn 26-07-2013 09 giờ 29-07-2013 09 giờ 4. Đã trả công dân 3.20.Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Hoàng Minh Đăng 130155000238 Vĩnh Khương 26-07-2013 14 giờ 29-07-2013 14 giờ 4. Đã trả công dân Chậm 3.02.Chứng thực chữ ký
7 Dương Văn Thiết 130155000231 Cẩm Đàn 26-07-2013 08 giờ 4. Đã trả công dân 13.01.Cho vay, vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
8 Hoàng Thị Thủy 130155000248 Giáo Liêm 26-07-2013 16 giờ 29-07-2013 16 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 3.19.Đăng ký lại việc sinh
9 Lý Thị Đạo 130155000247 Giáo Liêm 26-07-2013 16 giờ 29-07-2013 16 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 3.22. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
10 Phùn Văn Bằng 130155000221 Tuấn Đạo 23-07-2013 15 giờ 24-07-2013 15 giờ 4. Đã trả công dân Chậm 3.20.Cấp bản sao từ sổ gốc
11 Lê Văn Hậu 130155000218 Tuấn Đạo 23-07-2013 15 giờ 24-07-2013 15 giờ 4. Đã trả công dân Chậm 3.20.Cấp bản sao từ sổ gốc
12 Nguyễn Văn Điệp 130155000219 An Lập 25-07-2013 15 giờ 4. Đã trả công dân 3.18.Đăng ký khai sinh
13 Nguyễn Thị Luyến 130155002162 Tuấn Đạo 17-09-2013 16 giờ 18-09-2013 16 giờ 4. Đã trả công dân Chậm 4.04. Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hô gia đình, to chức
14 Lương Văn Cường 130155000206 Bồng Am 24-07-2013 09 giờ 4. Đã trả công dân 3.20.Cấp bản sao từ sổ gốc
15 Lương Văn khôi 130155000207 An Lập 25-07-2013 09 giờ 27-09-2013 09 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh
16 Lương Văn Phắn 130155000357 Cẩm Đàn 02-08-2013 10 giờ 05-08-2013 10 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 13.01.Cho vay, vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
17 Ngô Thị Trang 130155000321 Thanh Luận 01-08-2013 07 giờ 02-08-2013 07 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 3.19.Đăng ký lại việc sinh
18 Hoàng Thị Tý 130155000307 Vĩnh Khương 31-07-2013 08 giờ 01-08-2013 08 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 3.20.Cấp bản sao từ sổ gốc
19 LA THỊ XUÂN 130155000333 An Lập 01-08-2013 10 giờ 02-08-2013 10 giờ 4. Đã trả công dân Nhanh 5.02. Xác nhận Họ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp bổ sung thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công
20 Trần Thị Xuân 130155000326 Vân Sơn 01-08-2013 09 giờ 4. Đã trả công dân 3.19.Đăng ký lại việc sinh