Nguyễn Văn Bắc

Mã hồ sơ: 
160150018452
Lĩnh vực: 
04. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục: 
04.11 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Số ngày xử lý: 
18
Mã barcode: 
160150018452
Lệ phí phải nộp: 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 20.000 đồng.
Ngày nhận hồ sơ: 
06-12-2016 14 giờ
Ngày hẹn trả: 
30-12-2016 16 giờ
Loại xử lý Bộ phận xử lý Người xử lý Qui định Bắt đầu Kết thúc QĐ Kết thúc Trạng thái Tiến độ Ghi chú
Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Văn phòng HĐND-UBND TT An Châu 3.00 ngày 06-12-2016 14 giờ 09-12-2016 14 giờ Đang xử lý Quá hạn 430 ngày
1. Tiếp nhận HS TNMT Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Thị Ngân 0.50 ngày Chờ xử lý
2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.00 ngày Chờ xử lý
3.Thụ lý hs tại VPĐK VP ĐKSDĐ Vi Văn Tuấn 2.00 ngày Chờ xử lý
4. LĐ VPĐK duyệt HS VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.00 ngày Chờ xử lý
- 5. Thông báo thuế Chi cục thuế Thân Văn Sơn 3.00 ngày Chờ xử lý
6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 1.00 ngày Chờ xử lý
7. Thụ lý HS tại TNMT Tài nguyên và Môi trường Khúc Văn Thực 10.00 ngày Chờ xử lý
8. Trưởng phòng TNMT Duyệt HS Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 2.50 ngày Chờ xử lý
9. VP trình UBND Ký duyệt Lãnh đạo UB Nguyễn Tiến Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý