Nguyễn Thị Nhứng

Mã hồ sơ: 
160150018457
Lĩnh vực: 
04. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục: 
04.12 Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số ngày xử lý: 
23
Mã barcode: 
160150018457
Ngày nhận hồ sơ: 
08-12-2016 08 giờ
Ngày hẹn trả: 
11-01-2017 16 giờ
Loại xử lý Bộ phận xử lý Người xử lý Qui định Bắt đầu Kết thúc QĐ Kết thúc Trạng thái Tiến độ Ghi chú
Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Văn phòng HĐND-UBND TT Thanh Sơn 3.00 ngày 08-12-2016 08 giờ 13-12-2016 08 giờ 08-12-2016 08 giờ Hoàn thành Nhanh 3 ngày
1. Tiếp nhận HS TNMT Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Thị Ngân 0.50 ngày 08-12-2016 08 giờ 08-12-2016 14 giờ Đang xử lý Quá hạn 431 ngày
2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 2.50 ngày Chờ xử lý
3.Thụ lý hs tại VPĐK VP ĐKSDĐ Vi Văn Tuấn 14.00 ngày Chờ xử lý
4. LĐ VPĐK duyệt HS VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý
11. Trả KQ cho công dân Văn phòng HĐND-UBND TT Thanh Sơn 0.00 ngày Chờ xử lý