Nông Thị Hoa

Mã hồ sơ: 
160150018474
Lĩnh vực: 
04. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục: 
04.07a Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác.
Số ngày xử lý: 
3
Mã barcode: 
160150018474
Ngày nhận hồ sơ: 
29-12-2016 10 giờ
Ngày hẹn trả: 
04-01-2017 16 giờ
Loại xử lý Bộ phận xử lý Người xử lý Qui định Bắt đầu Kết thúc QĐ Kết thúc Trạng thái Tiến độ Ghi chú
Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Văn phòng HĐND-UBND TT An Châu 3.00 ngày 29-12-2016 10 giờ 04-01-2017 10 giờ 29-12-2016 10 giờ Hoàn thành Nhanh 3 ngày
1. Tiếp nhận HS TNMT Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Thị Ngân 0.50 ngày 29-12-2016 10 giờ 29-12-2016 16 giờ Đang xử lý Quá hạn 397 ngày 2 giờ
2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.00 ngày Chờ xử lý
3.Thụ lý hs tại VPĐK VP ĐKSDĐ Vi Văn Tuấn 4.00 ngày Chờ xử lý
4. LĐ VPĐK duyệt HS VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý
6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 1.00 ngày Chờ xử lý
7. Thụ lý HS tại TNMT Tài nguyên và Môi trường Khúc Văn Thực 10.00 ngày Chờ xử lý
8. Trưởng phòng TNMT Duyệt HS Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 1.00 ngày Chờ xử lý
9. VP trình UBND ký duyệt Lãnh đạo UB Nguyễn Tiến Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý
- 10. Trả KQ cho công dân Văn phòng HĐND-UBND TT An Châu 0.00 ngày Chờ xử lý