Thân Văn Tự

Mã hồ sơ: 
160150018477
Lĩnh vực: 
04. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục: 
04.11 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Số ngày xử lý: 
18
Mã barcode: 
160150018477
Ngày nhận hồ sơ: 
04-01-2017 14 giờ
Ngày hẹn trả: 
30-01-2017 16 giờ
Loại xử lý Bộ phận xử lý Người xử lý Qui định Bắt đầu Kết thúc QĐ Kết thúc Trạng thái Tiến độ Ghi chú
Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Văn phòng HĐND-UBND TT Thanh Sơn 3.00 ngày 04-01-2017 14 giờ 09-01-2017 14 giờ 04-01-2017 14 giờ Hoàn thành Nhanh 3 ngày
1. Tiếp nhận HS TNMT Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Thị Ngân 0.50 ngày 04-01-2017 14 giờ 05-01-2017 08 giờ Đang xử lý Quá hạn 394 ngày
2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.00 ngày Chờ xử lý
3.Thụ lý hs tại VPĐK VP ĐKSDĐ Vi Văn Tuấn 2.00 ngày Chờ xử lý
4. LĐ VPĐK duyệt HS VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.00 ngày Chờ xử lý
- 5. Thông báo thuế Chi cục thuế Thân Văn Sơn 3.00 ngày Chờ xử lý
6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 1.00 ngày Chờ xử lý
7. Thụ lý HS tại TNMT Tài nguyên và Môi trường Khúc Văn Thực 10.00 ngày Chờ xử lý
8. Trưởng phòng TNMT Duyệt HS Tài nguyên và Môi trường Ngọc Minh Phụng 2.50 ngày Chờ xử lý
9. VP trình UBND Ký duyệt Lãnh đạo UB Nguyễn Tiến Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý