Trịnh Thị Nguyên

Mã hồ sơ: 
160150018481
Lĩnh vực: 
04. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục: 
04.16a Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Trường hợp chỉnh lý trang 4 giấy CNQSDĐ)
Số ngày xử lý: 
18
Mã barcode: 
160150018481
Lệ phí phải nộp: 
50.000đ đối với trường hợp đất ở dưới 500m2, 100.000đ đối với đất ở có diện tích từ 500m2 trở lên.
Ngày nhận hồ sơ: 
24-03-2017 09 giờ
Ngày hẹn trả: 
19-04-2017 16 giờ
Loại xử lý Bộ phận xử lý Người xử lý Qui định Bắt đầu Kết thúc QĐ Kết thúc Trạng thái Tiến độ Ghi chú
Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Văn phòng HĐND-UBND Tuấn Mậu 3.00 ngày 24-03-2017 09 giờ 29-03-2017 09 giờ Đang xử lý Quá hạn 334 ngày 7 giờ
1. Tiếp nhận HS TNMT Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Thị Ngân 0.50 ngày Chờ xử lý
2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 1.50 ngày Chờ xử lý
3.Thụ lý hs tại VPĐK VP ĐKSDĐ Vi Văn Tuấn 10.00 ngày Chờ xử lý
4. LĐ VPĐK duyệt HS VP ĐKSDĐ Lục Xuân Dũng 3.00 ngày Chờ xử lý
- 5. Thông báo thuế Chi cục thuế Thân Văn Sơn 3.00 ngày Chờ xử lý
11. Trả KQ cho công dân Văn phòng HĐND-UBND Tuấn Mậu 0.00 ngày Chờ xử lý